Strona główna » Regulamin
Darmowa dostawa już od 350zł‚
Pytania i porady
PUNKT APTECZNY "Biała Stokrotka"
95-001 Biała ul. Koœcielna 1
Napisz do nas
Możesz skontaktować się
z nami korzystając
z formularza
lub dzwoniąc pod wybrany
numer telefonu:
42 717 84 26
660 42 81 60
w godzinach:
poniedziałek-piątek: 8:00 - 18:00
sobota: 9:00-14:00

lub pisząc na adres
kontakt@bialastokrotka.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
Nie znalazłeś szukanego produktu?
Napisz do nas
lub skorzystaj z funkcji:

wyszukiwanie zaawansowane
wyszukiwanie
zaawansowane


scholl1
Współpracują z nami
Logo apteki UE

 

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I NA ODLEGŁOŚĆ

1.    DEFINICJE I WYRAŻENIA UŻYTE W REGULAMINIE

1.1. Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący w formie sklepu internetowego, zwanego dalej sklepem, sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną i na odległość:
Punkt apteczny „Biała Stokrotka”, dostępny pod adresem www.bialastokrotka.com.pl, 95-001 Biała, ul. Kościelna 1, posiadający zezwolenie Nr FŁ-VII-4010-784/PA/10 na prowadzenie punktu aptecznego, prowadzony przez KEMI Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Sucharskiego 10/28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000357254, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych – w całości opłacony.

1.2. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która składa zamówienie w celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Kupujący będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

1.3. Konsument – kupujący będący osoba fizyczną, zawierający ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Kupującego.

1.4. Produkty – oferowane i prezentowane na stronie internetowej sklepu towary, w szczególności takie jak:

a)    produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późniejszymi zmianami), z wyłączeniem produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza oraz sporządzanych jako leki recepturowe i apteczne;
b)    wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późniejszymi zmianami);
c)    środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub zawierające w  swoim składzie farmakopealne naturalne składniki pochodzenia roślinnego oraz suplementy diety w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywienia i żywności, w tym ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914 z późniejszymi zmianami);
d)    środki kosmetyczne w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz.U. Nr 42, poz. 473 z późniejszymi zmianami);
e)    środki higieniczne i kosmetyki;
f)    przedmioty do pielęgnacji niemowląt i chorych;
g)    środki dezynfekcyjne stosowane w medycynie;
h)    dietetyczne środki spożywcze;
i)    sprzęt rehabilitacyjny.

1.5. e-formularz – formularz dostępny na stronie internetowej sklepu służący do składania zamówień drogą elektroniczną przez Kupującego.

1.6. Dzień – rozumiany na potrzeby niniejszego Regulaminu jako dzień roboczy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem soboty i niedzieli.


2.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną w formie sklepu internetowego za pośrednictwem sieci Internet przez stronę www.bialastokrotka.pl lub poczty elektronicznej kontakt@bialastokrotka. pl. Zamówienia przyjmowane są również telefonicznie pod numerem: (42) 717-84-26 lub fax: (42) 717-84-26.

2.2. Zawartość witryny internetowej sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Kupującego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

2.3. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.4. Ceny produktów podawane w ofercie sklepu są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązujących stawek. Sklep wystawia faktury VAT na sprzedane produkty na życzenie Kupującego.

2.5. Przedstawione na stronie internetowej sklepu opakowania mają wyłącznie charakter informacyjny. Istnieje możliwość różnic w wyglądzie opakowania w zależności od opakowań aktualnie oferowanych przez  producenta.

2.6. Produkty przedstawione w kategorii „Promocje” oraz „Wyprzedaże” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

2.7. W przypadku podania przez Kupującego w zamówieniu danych osobowych budzących wątpliwości co do ich autentyczności czy też dobrej wiary co do zamiaru zawarcia umowy jak również w sytuacji, gdy historia wykonywania zobowiązań z tytułu umów sprzedaży zawartych między Kupującym i Sprzedawcą podważa wiarygodność i rzetelność Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia.

2.8. W ramach zawierania umów sprzedaży drogą elektroniczną Sprzedawca kieruje się wymogami ochrony danych osobowych. Sprzedawca nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Kupujących, chyba że jest to konieczne dla zapewnia realizacji przez Sprzedawcę sprzedaży drogą elektroniczną. Formularze zamówień wymagające podania pełnych danych adresowych są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu, a łączenie się z nimi odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego połączenia. Niepodanie wymaganych w formularzu danych zablokuje procedurę dokonywania zamówienia i uniemożliwi jej kontynuację.

2.9. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza jego zgodę na wszystkie postanowienia i warunki zawarte w regulaminie.

2.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści regulaminu w każdym czasie.

2.11. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Polski i poza jej granicami.

2.12. W przypadku zamówień zawierających produkty lecznicze jednostkowa ilość jednego produktu leczniczego w danym zamówieniu  nie może przekroczyć 20 sztuk.

 

3.    PŁATNOŚCI

3.1. Akceptujemy następujące formy płatności:

➤  dla zamówień realizowanych na terytorium RP:

a)    płatność za pobraniem, tj. płatność pracownikowi firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej przy odbiorze paczki. Ten sposób płatności jest możliwy wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b)    płatność gotówką albo kartą płatniczą przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy;
c)    płatność przelewem bankowym, wyłącznie w Polskich Złotych (PLN), na konto: Bank Pekao SA I Oddział w Zgierzu 26 1240 3057 1111 0010 3380 4474;
d)    płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24, który jest własnością spółki DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w tym:
-    przelewem;

-    kartą płatniczą (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068).

➤      dla zamówień realizowanych poza granicami RP:

a)    płatność kartą płatniczą za pośrednictwem PayPal (operatorem kart płatniczych PayPal jest spółka PayPal (Europe) S.à r.l. oraz spółka Cie, S.C.A., Société en Commandite par Actions z siedzibą 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 118 349);
b)    płatność przelewem bankowym, wyłącznie w Polskich Złotych (PLN), na konto: Bank Pekao SA I Oddział w Zgierzu 26 1240 3057 1111 0010 3380 4474, przy czym w przypadku wyboru tej opcji zapłaty wszelkie koszty związane z realizacją przelewu na rachunek Sklepu pokrywa Kupujący lub zleceniodawca takiego przelewu (opcja OUR).

 

4.    CZAS REALIZACJI I DOSTARCZANIE ZAMÓWIEŃ

4.1. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną na e-formularzu bądź telefonicznie lub faksem pod numerem: (42) 717-84-26.

4.2. Warunkiem  realizacji zamówienia, w przypadku składania zamówień drogą elektroniczną na e-formularzu, jest prawidłowe i kompletne wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej sklepu internetowego, potwierdzenie przez Kupującego, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty poprzez naciśnięcie przycisku “zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz  przesłanie zwrotnie przez Sprzedawcę na wskazany adres e-mail Kupującego potwierdzenia przyjęcia  zamówienia przez Sklep, a w przypadku płatności przelewem dodatkowo uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy wskazanego na stronie internetowej sklepu kwotą należności, na którą składa się cena zamówionego produktu/produktów i koszt wysyłki nie później niż w terminie 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, natomiast w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 - dodatkowo otrzymanie przez Sprzedawcę od serwisu Przelewy24 potwierdzenia dokonania zapłaty przez Kupującego ceny zamówionego produktu/produktów i kosztów wysyłki, a w przypadku płatności zagranicznej za pośrednictwem serwisu PayPal - dodatkowo otrzymanie przez Sprzedawcę od serwisu PayPal potwierdzenia dokonania zapłaty przez Kupującego ceny zamówionego produktu/produktów i kosztów wysyłki.

4.3. W przypadku złożenia zamówienia przez telefon, Konsument otrzyma od Sprzedawcy potwierdzenie treści proponowanej umowy w formie wiadomości wysłanej drogą elektroniczną. Umowę uważa się za zawartą w chwili otrzymania od Konsumenta wiadomości zwrotnej, zawierającej oświadczenie o woli związania się umową. Proces realizacji zamówienia składanego telefonicznie rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Postanowienia pkt 4.2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

4.4. Czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze od chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę w przypadku płatności za pobraniem, a przy płatności przelewem - 2 dni robocze od chwili otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę, tj. od chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą ceny danego produktu/produktów i kosztów wysyłki, natomiast w przypadku realizacji płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub PayPal - 2 dni robocze od chwili otrzymania przez Sprzedawcę odpowiednio od serwisu Przelewy24 lub serwisu PayPal potwierdzenia zapłaty przez Kupującego ceny zamówionego produktu/produktów i kosztów wysyłki. Czas realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku braku dostępności danego produktu/produktów w magazynie. W takiej sytuacji czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o kolejne 2 dni robocze. W wypadku gdyby brak dostępności danego produktu/produktów doprowadził do wydłużenia czasu realizacji zamówienia ponad terminy określone powyżej, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu poinformowania go o opóźnieniu i potwierdzenia dalszej woli realizacji zamówienia. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia sklep skontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu powiadomienia go o braku dostępności produktu/produktów bądź o innych sytuacjach uniemożliwiających realizację zamówienia i o anulowaniu zamówienia zgodnie z pkt 6 regulaminu. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i wyznaczy mu dodatkowy termin na uzupełnienie lub zmianę danych, w szczególności danych zawartych w e-formularzu. Brak uzupełnienia lub zmiany danych bądź niewłaściwe uzupełnienie lub zmiana danych skutkować będzie anulowaniem zamówienia zgodnie z pkt 7 regulaminu. W przypadku zamówień zagranicznych Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy ich realizacji z uwagi na przepisy celne bądź inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające realizację danego zamówienia.

4.5. Jeśli zamówienie składa się z kilku produktów z różnym czasem dostępności to czas realizacji całego zamówienia będzie liczony od czasu dostępności produktu dostępnego najpóźniej, przy spełnieniu wymagań dotyczących potwierdzenia zamówienia lub w przypadku płatności przelewem - otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę, a w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub serwisu PayPal - otrzymania przez Sprzedawcę od serwisu Przelewy24 lub serwisu PayPal potwierdzenia dokonania zapłaty przez Kupującego ceny zamówionego produktu/produktów i kosztów wysyłki.

4.6. Czas realizacji zamówienia to czas potrzebny na przygotowanie paczki przez Sprzedawcę i przekazanie jej firmie kurierskiej/operatorowi pocztowemu. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostarczenia zamówienia przez pocztę lub firmę kurierską. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas potrzebny na dostarczenie paczki Kupującemu.

4.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmę kurierską/operatora pocztowego z umów obsługi przewozowej i pocztowej. Dostawy są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa oraz Poczty Polskiej S.A., ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa.

4.8. Szczegółowe informacje o kosztach dostawy oraz innych dodatkowych kosztach obciążających Kupującego znajdują się na stronie internetowej sklepu w zakładkach „Wysyłka” i „Płatności” . Wszelkie koszty związane z realizacją umowy zostaną ponadto podane do wiadomości Kupującego na ostatnim etapie składania zamówienia oraz w przesłanym zwrotnie przez Sprzedawcę na wskazany adres e-mail Kupującego potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sklep, a także w potwierdzeniu zawarcia umowy, dołączonego do zamówionego produktu/produktów.

4.9. Sprzedawca oferuje Kupującemu zwolnienie z kosztów dostawy, gdy zamówienie wysyłane jest na terenie Polski, a wartość zamówienia przekracza lub jest równa kwocie 350,00 PLN.

4.10. W przypadku wybrania przez Kupującego opcji odbioru w siedzibie punktu aptecznego, Kupujący zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o tym kiedy może najwcześniej odebrać zamówiony produkt/produkty. Odpowiednie zastosowanie ma pkt 4.4. regulaminu.

4.11. Z chwilą wydania przedmiotu sprzedaży Kupującemu, na Kupującego przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyko związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.
 

5.    REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. REKLAMACJE

5.1.1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu produktu bez wad i zgodnego ze złożonym zamówieniem. W przypadku jednak gdy dostarczony produkt okaże się wadliwy, to stosownie do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy produkt na produkt wolny od wad albo wadę usunie. Takie ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo nie dochował on obowiązku wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady zażądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że wybrany przez Kupującego sposób doprowadzenia produktu do stanu zgodności z umową byłby niemożliwy albo wymagał poniesienia nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Kupujący może z własnej inicjatywy zażądać wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad albo usunięcia wady.

5.1.2. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5.1.3. Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej/Poczty Polskiej w chwili jej dostarczenia w sytuacji gdy dostarczona paczka nosi ślady uszkodzenia a w przypadku stwierdzenia niekompletności bądź uszkodzenia zamówionych produktów, sporządzenie protokołu szkody. Jeżeli dojdzie do stwierdzenia przez Kupującego ubytku i/lub uszkodzenia paczki należy paczki nie przyjmować, co umożliwi jej niezwłoczny zwrot do Sprzedawcy, który dokona wyjaśnienia sprawy i dostarczy Kupującemu zamówione produkty wolne od wad, przy czym czas realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 4.4. regulaminu rozpocznie się na nowo i zacznie swój bieg od daty zwrotu paczki do Sprzedawcy.

5.1.4. W przypadku niezgodności produktu z umową, produkt objęty reklamacją wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz żądania Kupującego dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji powinny zostać przesłane na adres: Punkt apteczny „Biała Stokrotka”, 95-001 Biała, ul. Kościelna 1.

5.1.5. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest odesłanie produktu w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością. Produkt nie może być uszkodzony oraz posiadać jakichkolwiek śladów użycia.

5.1.6. Sprzedawca zajmie stanowisko co do żądań Kupującego w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że uznał on żądanie za uzasadnione.

5.1.7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

5.1.8. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na produkt wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwuletniego terminu, o którym mowa w pkt 5.1.5. regulaminu. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady produktu w terminach przedawnienia wskazanych powyżej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany produktu na produkt wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu, w którym Sprzedawca miał produkt wymienić lub usunąć jego wadę.

5.1.9. Przy uwzględnieniu reklamacji Kupującego wiążącej się z wymianą produktu na nowy lub naprawą, koszty dostawy produktu ponosi Sprzedawca.

5.1.10. Jeżeli Kupujący skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, wadliwy produkt wraz z paragonem lub fakturą powinien zostać zwrócony pod adres podany w pkt 5.1.4. regulaminu w stanie określonym w pkt 5.1.5 regulaminu, przy czym w takiej sytuacji przesyłka powinna ponadto zawierać oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy. W przypadku wystawienia paragonu, warunkiem zwrotu Kupującemu ceny produktu oraz kosztów dostawy jest dostarczenie Sprzedawcy produktu wraz z paragonem oraz oświadczeniem Kupującego o odstąpieniu od umowy. Natomiast w sytuacji wystawienia faktury, Sprzedawca wystawi fakturę korygującą i prześle jej oryginał i kopię Kupującemu do podpisu. Po odesłaniu do Sprzedawcy podpisanej kopii faktury korygującej, Sprzedawca dokona zwrotu ceny produktu oraz kosztów dostawy na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy, ewentualnie przekazem pocztowym.

5.2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.2.1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przewidzianych przepisami ustawy. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia przedmiotu zamówienia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

5.2.2. Informacje o przysługującemu Konsumentowi prawie do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny zostaną dodatkowo podane do wiadomości Kupującego w dołączonym do zamówionego produktu potwierdzeniu zawarcia umowy. W przypadku jednak. gdyby Sprzedawca nie dochował obowiązku informacyjnego o prawie odstąpienia od umowy, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w pkt 5.2.1. regulaminu. Jeżeli jednak Konsument został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu 12 miesięcy, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Konsumentowi informacji o tym prawie.

5.2.3. Realizacja prawa odstąpienia od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie przez Konsumenta odstępującego od umowy lub wypełnionego formularza odstąpienia, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz dostępnego na stronie internetowej sklepu.

5.2.4. Zwracany produkt wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Konsument powinien w ciągu 14 dni odesłać na adres: Punkt apteczny „Biała Stokrotka” 95-001 Biała, ul. Kościelna 1.

5.2.5. Oświadczenie w postaci wypełnionego formularza odstąpienia może zostać złożone Sprzedawcy także drogą elektroniczną. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu na piśmie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.2.6. Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest odesłanie kompletnego produktu na adres wskazany w pkt. 5.2.4. regulaminu w stanie niezmienionym, w opakowaniu nieuszkodzonym i bez śladów użycia wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną, jeśli była Kupującemu wydana. Zwrot ceny za zwrócony produkt oraz kosztów dostawy nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jego otrzymania przez Sprzedawcę, na wskazane przez Kupującego konto bankowe lub w przypadku zwrotu bezpośrednio w punkcie aptecznym – gotówką lub na kartę płatniczą. W przypadku wystawienia faktury, Sprzedawca wystawi fakturę korygującą i prześle jej oryginał i kopię Kupującemu do podpisu.

5.2.7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5.2.8. Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

5.2.9. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 

6.    ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

6.1. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w razie:
a)    bezskutecznego upływu 5 dni roboczych od daty kiedy płatność za zamówienie, przy wyborze przez Kupującego opcji płatności przelewem, powinna nastąpić zgodnie z postanowieniem pkt 4.2 niniejszego regulaminu;
b)    niekompletności lub błędu w zakresie wskazanych w e-formularzu danych adresowych uniemożliwiających realizację zamówienia, w tym m.in. wysyłki;
c)    niemożności nawiązania kontaktu z Kupującym w celu wyjaśnienia przyczyn zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt b) powyżej;
d)    gdy zamówienie/paczka zawierająca produkt/produkty została zwrócona jako nieodebrana.
e)    niedostępności produktu/produktów.
 

7. PRZEPISY KOŃCOWE

7.1. Złożenie i potwierdzenie lub opłacenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia Regulaminu.

7.2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

7.3. Sprzedawca jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP: 527252995 oraz przez Opineo Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 2-4, VI piętro, 53-333 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000357466, polegającego na przesyłaniu przez Grupa Allegro Sp. z o.o. i przez Opineo Sp. z o.o. do Kupujących za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl prowadzonym przez Grupa Allegro Sp. z o.o. i w serwisie dostępnym w domenie Opineo.pl prowadzony przez Opineo Sp. z o.o. opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet.
7.4. Kupujący dokonujący zakupu w sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, takich jak adres e-mail, numer zamówienia do Grupa Allegro Sp. z o.o. i do  Opineo Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Grupa Allegro Sp. z o.o. oraz przez Opineo Sp. z o.o. jego danych osobowych wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 7.3.
 

Nasz sklep internetowy używa informacji zapisanych za pomocą Cookies, między innymi w celu umożliwienia logowania do systemu, zapewnienia prawidłowego działania koszyka i mechanizmów składania zamówienia, statystyk, oraz dostosowania strony do preferencji użytkownika. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym, Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach Państwa urządzenia.

ROZUMIEM/AKCEPTUJĘ